A . DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

1.  ĐLVN 02:2009 Cân treo - Quy trình kiểm định.

2.  ĐLVN 13:2009 Cân ô tô - Quy trình kiểm định.

3.  ĐLVN 14:2009 Cân bàn - Quy trình kiểm định. 

4.  
ĐLVN 15:2009 Cân đĩa - Quy trình kiểm định

5.  ĐLVN 16:2009 Cân phân tích và cân kỹ thuật - Quy trình kiểm định. 

6. 
ĐLVN 30: Cân đồng hồ lò xo - Quy trình kiểm định

 

7.  ĐLVN 47:2009 Quả cân cấp chính xác F2, M1, M2 - Quy trình kiểm định.

8.  ĐLVN 50:20 09 Quả cân cấp chính xác E2, F1 - Quy trình kiểm định.

9.  ĐLVN 100:2002 Cân không tự động cấp chính xác III - Quy trình thử nghiệm.


B. DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐO LƯỜNG
 

1.  Luật đo lường: Luật này quy định về hoạt động đo lường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường.

2. 
Nghị định 86/2012/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường

3.  Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN: Thông tư này quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 bao gồm: Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm đinh phương tiện đo; phê duyệt mẫu; kiểm định phương tiện đo.

4.  Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN: Thông tư này quy định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

5. Nghị định 80/2013/NĐ-CP: Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa.